Onze School

Missie en Visie

Yunus Emre IKC De Vijf Pilaren biedt basisonderwijs op Islamitische grondslag.

Wij gaan daarbij uit van een Islam die wordt gevoed vanuit de ratio.

De Koran en de Soennah vormen de basis van onze identiteit en ons onderwijs. Met ons onderwijs streven we een vergroting na van de emancipatie van de moslimburger in de Nederlandse samenleving en van het moslim zelfbewustzijn.

De Islamitische, levensbeschouwelijke grondslag onderscheidt ons van anderen en vormt de identiteit van de school. Een belangrijk uitgangspunt daarvan is het ontwikkelen van een Islamitisch zelfbesef bij kinderen in relatie tot het curriculum van de school. Hierbij willen wij een aantal belangrijke waarden en normen aan onze leerlingen meegeven om later hun eigen keuzes te kunnen maken: eerlijkheid en oprechtheid, verdraagzaamheid, onzelfzuchtigheid, geduld en doorzettingsvermogen, goedgeefsheid, respect, ijver, rechtvaardigheid, soberheid, bescheidenheid en integriteit.

Omdat de identiteitsontwikkeling van Islamitische kinderen in Nederland vanuit zo’n breed kader plaatsvindt, willen wij de kinderen een brede oriëntatie op de wereld en een sterke begeleiding bij de eigen identiteitsontwikkeling meegeven met respect voor en acceptatie van anderen. Met andere woorden, wij willen de kinderen begeleiden in hun ontwikkeling tot wereldburger.

Dit willen wij bereiken door:

 

De missie van ISNO Yunus Emre zal ook de komende jaren zijn: we leggen de basis voor volwaardige wereldburgers, met een verantwoorde identiteit, met onderwijs van hoog niveau, met goed gekwalificeerde leraren en stafleden, in verscheidenheid van culturen en binnen een moderne open organisatie. 

Wij houden onze missie levend door de kwaliteit van ons doen en laten kritisch te bewaken, het goede voorbeeld te geven aan elkaar en aan de leerlingen, samen te werken met onze buren in de wijk en door regelmatig stil te staan bij onze idealen. Verder bereiden wij onze leerlingen zo goed mogelijk voor op het vervolgonderwijs. De culturele uitgangspositie van de meeste kinderen is voor de school een uitdaging om de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op de Nederlandse samenleving.

De kinderen groeien op in een multireligieuze, multiculturele en multi-etnische omgeving. Vanuit het besef van de eigenwaarde en identiteit, zal kennis en waardering voor mensen met een ander geloof worden gestimuleerd. Zo worden de leerlingen waardevolle partners in onze Nederlandse samenleving. De school sluit zich niet op in het eigen isolement, maar opent nadrukkelijk de deuren naar de samenleving. Wij vormen samen met onze omgeving de basis voor het wereldburgerschap.

Yunus Emre IKC De Vijf Pilaren biedt basisonderwijs op Islamitische grondslag. Wij gaan daarbij uit van een tolerante Islam, die wordt gevoed vanuit de ratio. De koran en de Soennah vormen de basis van onze identiteit en ons onderwijs. Met ons onderwijs streven we een vergroting na van de emancipatie van de moslimburger in de Nederlandse samenleving en van het moslim zelfbewustzijn.

Identiteit

Het leren is één van de manieren om Allah (s.w.t.) te aanbidden. Sterker nog, het leren is de eerste vorm van aanbidding dat de eerste mens (Adam, a.s.) beoefend heeft. De IKC De Vijf Pilaren Yunus Emre is een school voor primair onderwijs, gebaseerd op een Islamitische grondslag. Dit basisonderwijs moet de kinderen voorbereiden op het participeren in een Nederlandse samenleving, waarin de rijkdom van het Islamitisch gedachtegoed meegenomen wordt.

Dit Islamitisch gedachtegoed zien we als een middel om onze kwaliteiten optimaal te gebruiken binnen de maatschappij. Om dit te bereiken biedt IKC De Vijf Pilaren Yunus Emre haar leerlingen een gunstige leeromgeving voor het ontwikkelen van een gezonde relatie met zichzelf, met hun omgeving en met hun Schepper.

Vanuit haar Islamitische identiteit, die nauw verbonden is met het optimaliseren van leerresultaten op het gebied van alle talenten van de leerlingen, probeert IKC De Vijf Pilaren Yunus Emre een rol te spelen in de emancipatie van de moslimburger in Nederland en Europa. Dit opdat moslims nog meer positieve bijdragen kunnen leveren aan het welzijn van eenieder in dit land.

Gedurende hun basisonderwijs leggen onze leerlingen het fundament voor hun verdere schoolcarrière. Van de leerlingen wordt verwacht daarna verder te gaan met het leren en kennis vergaren. Daarbij kun je jezelf afvragen: tot hoe ver? Het antwoord aan hen luidt: jullie hele leven lang! Beredeneerd vanuit onze Islamitische identiteit gaat het leren van de wieg tot het graf.

SOP

Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP). In het SOP hebben we als school beschreven hoe de ondersteuning aan leerlingen binnen de school is georganiseerd. Deze ondersteuning bestaat uit twee delen: de basisondersteuning van de school en de extra ondersteuning die een school biedt voor leerlingen die meer nodig hebben. De extra ondersteuning wordt geboden in samenwerking met het samenwerkingsverband. Onze school is onderdeel van het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH). SWV ondersteunt scholen bij het vormgeven van passend onderwijs in Haaglanden. Wilt u meer informatie over passend onderwijs op onze school of in de regio, lees dan ons SOP of bezoek de website van SWV www.swvzoetermeer.nl.

Hieronder kunt u het Schoolondersteuningsprofiel lezen:

Schoolondersteuningsprofiel Zoetermeer

Beleid & Protocollen

Wat is een Gezonde School?

Sinds schooljaar 2018-2019 werken wij met de Gezonde School-aanpak. Een Gezonde School stimuleert planmatig en structureel de gezondheid en veiligheid van onze leerlingen op school en besteedt aandacht aan de vier pijlers van Gezonde School. Dit betekent: lesaanbod verzorgen, aanpassingen in de omgeving doorvoeren, gezondheidsproblemen signaleren en afspraken over gezondheid vastleggen in beleid.

Voedingsbeleid Zoetermeer

Enkele voordelen van een Gezonde School

Themacertificaat voeding

Als wij willen dat leerlingen gezonder leven, dan is het belangrijk dat ze ook op school – waar ze een groot deel van hun tijd spenderen – gezond kunnen eten en drinken. Ervaren dat gezond eten lekker en heel gewoon is, helpt om een gezond eetpatroon te ontwikkelen.

Sinds juli 2019 mogen wij ons officieel een Gezonde School noemen. Wij blijven ons inzetten om het themacertificaat voeding te behouden. Dit doen we door middel van educatie over voeding. Hierbij maken wij gebruik van ‘Smaaklessen’. Dit is een effectief lesprogramma over eten en smaak voor leerlingen op de basisschool. Door Smaaklessen krijgen leerlingen flink wat kennis over eten en ervaring met gezond en duurzaam kiezen. Verder nemen wij ieder jaar deel aan het Nationaal Schoolontbijt. Ook streven wij om elk jaar deel te nemen aan het programma ‘EU-schoolfruit’.

Signaleren gebeurt middels een gezondheidsonderzoek rond de leeftijd van 5 en 10 jaar bij de schoolarts of schoolverpleegkundige van het CJG. Dan wordt er gekeken naar lengte, gewicht, gehoor, ogen, motoriek, eet- en beweeggedrag. Ouders/verzorgers krijgen de gelegenheid om vragen te stellen over de gezondheid van hun kind en als het nodig is wordt er samen naar een oplossing of extra ondersteuning gezorgd.

Daarnaast als ouders dit wensen controleert en behandelt een schooltandarts tweemaal per jaar de leerlingen. Dit vindt plaats op school.

Op onze school:

Graag verwijzen wij u naar ons voedingsbeleid (link). Tevens vindt u in de schoolgids meer informatie hierover en suggesties voor gezonde 10-uurtjes, lunch etc. Daarnaast kunt u voor tips over pauzehappen, lunchtrommels en drinken kijken op https://www.voedingscentrum.nl/etenopschool

Voor vrolijke traktaties: http://www.gezondtrakteren.nl

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op  www.gezondeschool.nl

MR

Wat is een MR?

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad (MR). De MR praat mee over allerlei onderwerpen die met onze school en het onderwijs te maken hebben. Samen verbeteren we de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden van personeelsleden. De MR is daarmee dus iets anders dan de ouderraad, die het team ondersteuning biedt bij het organiseren van allerhande activiteiten op de school. De leden van de MR worden voor een periode van drie jaar gekozen.

Welke bevoegdheden heeft een MR?

De MR heeft een belangrijke rol binnen de organisatie. Bij veel beslissingen, die het bestuur of de directie nemen, zijn ze verplicht eerst de ouders en het personeel te raadplegen. Dat gebeurt via de MR, zo is geregeld in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).

Er zijn verschillende soorten beslissingen:

Voorbeelden van onderwerpen die in de MR besproken kunnen worden zijn:

 

MR Yunus Emre IKC De Vijf Pilaren

Alle locaties van Yunus Emre beschikken over een MR. De MR bestaat uit twee ouders en twee personeelsleden. Zitting in de MR gebeurt middels verkiezingen en is een vrijwilligersfunctie.

De leden van de locatie IKC De Vijf Pilaren zijn:

PMR: Zohra Akkabi P(G)MR en Ahmed Serhouni

OMR: Zeineb Deira en Youssef Rahaouni O(G)MR

Wat kan de MR nog meer voor ouders betekenen?

Over algemene zaken binnen de school die ouders en personeelsleden treffen is het altijd mogelijk contact op te nemen met een lid van de MR. De MR heeft vervolgens de taak om zorg te dragen voor een goede terugkoppeling. U kunt de MR niet benaderen voor individuele kwesties. Uiteraard blijven de MR leden wel graag op de hoogte van hetgeen er onder de ouders en personeelsleden leeft. 

Vergaderingen

De MR vergadert 6x per jaar. De data van de vergaderingen zullen te zijner tijd op de site te vinden zijn. Het is mogelijk voor ouders en personeelsleden om aanwezig te zijn bij de vergaderingen, mits er geen privacygevoelige informatie wordt besproken. Wij vragen u hierom het vooraf aan te geven als u aanwezig wilt zijn bij onze vergaderingen. De notulen van de vergaderingen zullen terug te vinden zijn op deze site.

GMR

Naast de MR bestaat ook de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR praat met het College van Bestuur (CvB) mee over bovenschoolse zaken. Het gaat dus om onderwerpen die van belang zijn voor alle locaties. De GMR bestaat uit leden van de verschillende MR’en. De MR leden kiezen de leden die in de GMR zitting deelnemen.

Klachtenprocedure

IKC De Vijf Pilaren Yunus Emre zal zich te allen tijde inzetten voor goed kwalitatief onderwijs in een veilige leeromgeving. Indien er ondanks dit toch problemen ontstaan, verwijzen wij in eerste instantie naar de betreffende school. Elke klacht wordt serieus genomen. Het oplossen van een klacht en het treffen van maatregelen moeten tot een gewenst resultaat leiden, waardoor herhaling van de klacht wordt voorkomen en de kwaliteit van de school wordt verbeterd.

Procedure

Hieronder staat het stappenplan van de te volgen procedure kort uitgelegd:

  1. U treedt in overleg met het betreffende personeelslid en probeert te komen tot een oplossing van het probleem. Indien de aard van het probleem zich daartegen verzet, kunt u contact opnemen met de contactpersoon of de externe vertrouwenspersoon;
  2. Bij onvoldoende resultaat met het betreffende personeelslid volgt overleg met de directeur van de school. De klacht wordt schriftelijk vastgelegd in een daarvoor bestemd klachtenformulier. Een kopie van dat formulier wordt aangeboden aan de indiener, de aangeklaagde en aan de directie van de school;
  3. Komt u samen met de directeur niet tot een oplossing, dan kunt u zich wenden tot de contactpersoon op de betreffende locatie. Deze kan u eventueel doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon.
  4. Indien u hierna besluit het proces voort te zetten, dan kunt u zich wenden tot het College van Bestuur van IKC De Vijf PIlaren Yunus Emre. College van Bestuur, Mandelaplein 2, 2572 HT Den Haag, cvb@bsyunusemre.nl
  5. Leidt ook dit overleg niet tot een bevredigende oplossing, dan kunt u een formele klacht indienen bij de externe klachtencommissie. IKC De Vijf PIlaren Yunus Emre is aangesloten bij de klachtencommissie vallend onder de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) (onderwijsgeschillen.nl) in Utrecht. In de brochure hieronder wordt uitgelegd hoe u de klacht kunt indienen.

Link: Klachtenreglement ISNO Yunus Emre
Link: Brochure LKC
Link: Klachtenformulier ISNO Yunus Emre

Interne contactpersonen:

Locatie Zoetermeer: Mw. O.Sialiti |  E: osialiti@bsyunusemre.nl

Samenwerking

IKC De Vijf Pilaren werkt samen met de volgende organisaties:

SWV:

Onder de naam SWV Zoetermeer werken de samenwerkingsverbanden voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs in Zoetermeer samen. Met elkaar, maar ook met de scholen, schoolbesturen, jeugdhulp, leerplicht, ouders en andere betrokkenen.

Ons doel is passend onderwijs voor ieder kind zodat elk kind het beste uit zichzelf haalt. Alle leerlingen moeten een plek krijgen die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Scholen bieden extra hulp aan leerlingen die dit nodig hebben, zoals kinderen met leer- of gedragsproblemen.

Het is belangrijk dat school en ouders goed samenwerken. Vooral als een leerling of het gezin extra hulp of ondersteuning nodig heeft. De kennis van ouders en school vullen elkaar vaak goed aan.

Het SWV Zoetermeer stimuleert dat ouders vanaf het begin worden betrokken bij het onderwijs en de ondersteuning van de school. Het samenwerkingsverband is ervoor scholen en voor ouders en kan ondersteunen in het vinden van een optimale onderwijsplek voor elke leerling.

SMW:

Op IKC De Vijf Pilaren is Suzanne Quist al 4 jaar werkzaam als schoolmaatschappelijk werkster. Zij zal elke week op woensdagochtend op school te vinden zijn. Met veel leerlingen gaat het goed op school. Zij sluiten hun basisschoolcarrière positief af. Maar niet voor iedereen is die weg vanzelfsprekend. Bij SMW geven we advies en ondersteuning om problemen bij leerlingen sneller te signaleren en aan te pakken.

Voorschool:

IKC De Vijf Pilaren vormt samen met Junis een IKC. Bij Speeltaalhuis Yunus Emre krijgen de kinderen een extra steuntje in de rug om hun spraak- en taalvaardigheden te ontwikkelen. Zo worden zij op een leuke en uitdagende manier voorbereid op het basisonderwijs. Sinds dit schooljaar staat er op IKC De Vijf Pilaren een pedagogisch medewerker van Junis voor groep 1 om de doorgaande lijn van onze IKC te borgen.

Bus 63:

IKC De Vijf Pilaren begeleidt studenten van de opleiding Social Work aan MBO-Rijnland via Bus 63. De studenten dragen ’s ochtends zorg voor ondersteuning bij het technisch lezen en automatiseren. Tussen de middag ondersteunen zij de overblijf juffen bij verschillende activiteiten en op maandag, dinsdag en donderdag verzorgen zij buitenschoolse activiteiten in de groepen 6, 7 en 8. De jongeren zijn enthousiasten dragen graag een steentje bij aan de ontwikkeling van onze leerlingen.

 

Stichting Wirundu

Deze organisatie heeft de overtuiging dat bewoners en ondernemers een actieve bijdrage kunnen leveren aan een duurzame maatschappij. Samen met

de bewoners, ondernemers en overheidsinstellingen voeren zij projecten uit op het gebied van welzijn, participatie en mobiliteit. De projecten worden op een duurzame wijze uitgevoerd. Zij geloven in het verbinden van verschillende bevolkingsgroepen en de kracht van de bewoners. Zo helpen zij bij het bereiken van doelen, bevorderen zij de maatschappelijke participatie en zetten zij bewoners en ondernemers hun kracht. Samen met IKC De Vijf Pilaren zullen zij onze ouders dit schooljaar helpen om de digitale vaardigheden te verbeteren, zodat ook onze ouders de vaardigheden bezitten om hun kinderen thuis te ondersteunen.

CKC:

Kun Kunst en cultuur voor ieder kind, dat is waarom wij samenwerken met het CKC.

MSMet het CKC zoeken wij de culturele activiteiten die passen bij onze identiteit.

VorVorig jaar hebben wij een mooi project gedraaid waarbij abstracte kunst centraal stond.

Het Het resultaat van onze leerlingen is wekenlang tentoongesteld in het Metrum.

 

Het Team

IKC De Vijf Pilaren heeft een enthousiast en bevlogen team. Onze personeelsleden dragen er zorg voor dat alle kinderen op IKC De Vijf Pilaren in een veilige omgeving de kans krijgen het beste uit zichzelf te halen.

Directie
Directeur Ouahiba Sialiti

Groepsleerkrachten
Groep 1 – Juf Nikki en juf Didi
Groep 1/2a – Juf Imane en juf Zohra
Groep 1/2b – Juf Naoual en juf Fatima
Groep 3a – Juf Fatma
Groep 3b – Juf Atiye en juf Farah
Groep 4 – Juf Cigdem en juf Fiona
Groep 5 – Juf Farah en juf Kubra
Groep 6 – Juf Nalinie en juf Naoual
Groep 7/8 – Juf Aziza H en juf Fiona

Vakleerkrachten

Godsdienstles – Juf Aziza B
Engels – Juf Dounia
Bewegingsonderwijs – Meester Ahmed
Facilitaire dienst – Nourdine
Administratie – Jasmin
Directie – Ouahiba Sialiti

Ondersteuning
Onderbouw – Juf Didi en juf Zeynep
Middenbouw – Juf Wendy en juf Aziza B
Bovenbouw – Meester Gianni
Intern begeleider – Shazia

Coördinatoren
Intern begeleider Shazia Hussein
Remedial Teacher Heleen
Intern Systeem begeleider Kaltum
Taalcoördinator Fiona
De Vreedzame School coördinatoren Fatima en Anil
Oudercoördinator Zohra
Administratie Jasmin
Facilitaire dienstverlening Nourdinne